Urząd Dozoru Technicznego zaprasza na Dni Bezpieczeństwa Technicznego do Bielsko-Białej 14 marca. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 marca. Szkolenie jest bezpłatne.

Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych - urządzenia transportu bliskiego – wymagania prawne to temat zbliżających się DBT.

Program ramowy:

­             Ustawa o dozorze technicznym – wybrane zagadnienia

­             Dokumentacja rejestracyjna oraz dokumentacje niezbędna w trakcie eksploatacji

  urządzeń technicznych

- Środki organizacyjne wymagane podczas badania urządzeń technicznych

- Terminy oraz zakres przeprowadzenia konserwacji urządzeń zgodnie z przepisami

   dozorowymi

­             UDT-CERT jako jednostka Notyfikowana i certyfikująca – ocena zgodności, ekspertyzy techniczne, certyfikacja

­             Akademia UDT – popularyzacja bezpieczeństwa technicznego

­             e-UDT – ankiety, formularze

­             Pytania, wyjaśnienia i dyskusja

UDT zaprasza:

­             pracowników odpowiedzialnych za eksploatację transportu bliskiego,

­             osoby odpowiedzialne za BHP, pracowników służb utrzymania ruchu w

   przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego,

­             konserwatorów urządzeń transportu bliskiego,

­             osoby zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego.

Szkolenie potrwa 4 godziny szkoleniowe po 45 minut każda. Miejsce szkolenia: UDT Biuro w Bielsku-Białej ul. Legionów 81, 43-300 Bielsko-Biała. Rozpocznie się o 8.45.

Informacje i zgłoszenia

­             Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 07.03.2019 r.

­             Tel: +48338295949 +48728859785, e-mail: Katarzyna.Juroszek-Barcik@udt.gov.pl

­             Informacja o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl (zakładka Szkolenia).

 

 

(Fot. górne UDT, ilustracyjne)

Kursy z zakresu badań nieniszczących uruchomiła Akademia UDT w Oddziale terenowym w Warszawie.

UDT poinformował, że ośrodek szkoleniowy i egzaminacyjny w Oddziale UDT w Warszawie realizuje szkolenia z zakresu NDT przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych według normy PN-EN ISO 9712 w metodzie wizualnej (VT1+2; VT2R; VT3) i ultradźwiękowych pomiarach grubości stopień 1. (UTT1) oraz kursy i certyfikację na stopień 2. (UTT2).

Więcej informacji na stronie udt.gov.pl

 

 

(fot. górne ilustracyjne)

Urząd Dozoru Technicznego zapewnia najszerszą ofertę szkoleń technicznych w Polsce, które dopasowuje do potrzeb i oczekiwań klientów. Oferta UDT to ponad 100 programów szkoleń dedykowanych konkretnym branżom przemysłu. Sprawdź katalog szkoleń na 2019 rok.

KATALOG SZKOLEŃ UDT NA 2019 ROK

Szkolenia UDT adresuje przede wszystkim do: kadry zarządzającej, teamów odpowiedzialnych za BHP i utrzymanie ruchu, specjalistów technicznych, użytkowników urządzeń technicznych. Do odbiorów szkoleń należą przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, naprawą, modernizacją, instalowaniem, eksploatacją urządzeń technicznych oraz wprowadzaniem nowych wyrobów na rynek.

Urząd Dozoru Technicznego uruchomił portal, za pomocą którego można składać wnioski online dotyczące m.in.: SZWO i F-GAZ’ów, OZE oraz inspekcji.

Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być podpisane podpisem elektronicznym tj. profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym – przypomina UDT.

Internetowy portal Urzędu Dozoru Technicznego eUDT zapewnia:  dostęp do informacji o Twoich urządzeniach w jednym miejscu przez cały rok 24h na dobę,  szybki dostęp do finansów (saldo rachunku, wpłaty, rachunki/faktury), możliwość wyświetlania i pobierania dokumentów UDT, alerty, dzięki którym  nie zapomnisz o ważnych datach dotyczących Twoich urządzeń, elektroniczną korespondencję z UDT.

Portal eUDT jest dostępny pod adresem: https://eudt.gov.pl/

Obsługa lub konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wymaga odpowiednich kwalifikacji. Istnieją trzy sposoby na uzyskanie uprawnień operatora.

Pierwszym sposobem na uzyskanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje operatora jest zdobycie ważnego na terenie całego kraju zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi wózków, wydanego przez jednostkę dozoru technicznego (np. Urząd Dozoru Technicznego) zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 ze zm.) w trybie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.).

Od kandydata wymaga się :

-posiadania umiejętności praktycznych obsługi wózka

-posiadania wiedzy teoretycznej  dotyczącej bezpiecznej i prawidłowej obsługi wózka

-przystąpienia do egzaminu, który składa się z części teoretycznej i praktycznej przeprowadzanej przy urządzeniu technicznym, stosownie do wnioskowanego rodzaju i zakresu kwalifikacji. Wniosek składa się w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego, to wiąże się z opłatą egzaminacyjną i koniecznością zapoznania się z tematyką egzaminacyjną.

UDT podkreśla, że zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego może być zawieszone lub cofnięte w przypadku nieprzestrzegania  warunków technicznych dozoru technicznego, oraz norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Drugi sposób polega na uzyskaniu ważnego na terenie całego kraju  świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi wózków, wydawanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, zgodnie z par. 23 do 26 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Trzecim sposobem jest uzyskanie imiennego zezwolenia do obsługi wózków wystawionego przez pracodawcę, ważnego tylko na terenie zakładu pracy tego pracodawcy. UDT podkreśla, że imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę może być wydane pracownikowi po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kierowców wózków, zorganizowanego przez pracodawcę. Szkolenie musi być zorganizowane według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.

UDT zwraca uwagę, że obsługujący wózki zasilane gazem oraz inni pracownicy dokonujący wymiany butli z gazem w wózkach powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany. Zakres tematyki takiego szkolenia powinien być uwzględniony w programach szkolenia dla obsługujących wózki.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie: https://www.udt.gov.pl

Podesty ruchome przejezdne służą do przemieszczania osób na stanowiska robocze. Jak bezpiecznie je eksploatować? Oto kilka ważnych zasad.

Urząd Dozoru Technicznego wydaje decyzje na eksploatację podestów po przeprowadzeniu badania technicznego urządzenia. UDT zwraca uwagę na konieczność szkoleń podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników obsługujących podesty ruchome przejezdne.

Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o zagrożeniach w miejscu pracy, przeszkolenie w tym zakresie oraz przedstawienie wymaganych dokumentów dotyczących użytkowanych urządzeń.

Bezpieczny transport i eksploatacja tego typu urządzeń:

-podest musi być bezpiecznie przetransportowany w miejsce pracy,

-wymagana jest  odpowiednia, przystosowana do takiego typu transportu maszyna transportowa,

-w trakcie załadunku podestu na pojazd transportujący nie mogą w pobliżu znajdować się osoby postronne,

-podest musi być dokładnie złożony oraz przymocowany do naczepy lub pojazdu,

-w trakcie transportu na platformie nie może przebywać żadna osoba ani narzędzia,

-pracodawca jest zobowiązany przekazać operatorowi podestu informacje o warunkach pacy oraz zakres i rodzaj wykonywanych prac,

-eksploatacja urządzenia wymaga dostosowania się do instrukcji producenta,

-operator musi posiadać uprawnienia odpowiadające rodzajowi podestu,

-udźwig nominalny, wysokość podnoszenia podestu oraz przeznaczenie urządzenia – na to należy zwrócić szczególną uwagę przed wyborem odpowiedniego rodzaju podestu,

-ważne jest zwrócenie uwagi, czy teren, na którym będzie pracować urządzenie spełnia wymagania producenta,

-szczególną uwagę należy zwrócić na odległość urządzenia od linii energetycznych,

-ważne jest, aby zabezpieczyć urządzenie przed dostępem osób postronnych,

-należy sprawdzić wszelkie oznakowania na urządzeniu i stan techniczny tuż przed rozpoczęciem prac, jak również stan konstrukcji nośnej

-operator musi wykonać próby działania urządzenia przed samym przystąpieniem do prac.

Bezpieczne Dzieciaki to spotkania realizowane przez Urząd Dozoru Technicznego, których celem jest budowanie świadomości zagrożeń. Spotkania realizowane są w przedszkolach oraz szkołach w formie interaktywnej zabawy przeplatanej quizami, zagadkami oraz prezentacją pracy inspektora.

UDT podczas spotkań główny nacisk kładzie na bezpieczeństwo w obszarze dźwigów osobowych, popularnie zwanych windami, schodów ruchomych, wózków jezdniowych, placów zabaw i wesołych miasteczek. Barwne i zachęcające najmłodszych do lektury materiały w sposób prosty i ciekawy pokazują, jak dziecko powinno na co dzień zachować bezpieczeństwo.

Więcej informacji na stronie: https://www.udt.gov.pl

Wózki jezdniowe podnośnikowe należą do grupy urządzeń, w których najczęściej dochodzi do wypadków – alarmuje Urząd Dozoru Technicznego. Przyczyną większości zdarzeń jest niewłaściwa eksploatacja tych urządzeń. Prezentujemy, krótki przewodnik na temat właściwej i bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych.

Chcesz być pewien bezpieczeństwa swojego i otoczenia? Oto 12 kroków, które wpływają na wzrost bezpieczeństwa podczas pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego wózka i czy operator posiada odpowiednie kwalifikacje do jego użytkowania
 2. Założenie kasku oraz zapięcie pasów bezpieczeństwa
 3. Podczas poruszania się wózkiem należy patrzeć zawsze w kierunku jazdy
 4. Redukowanie prędkości przed zakrętami, przejściami i skrzyżowaniami
 5. Zachowanie ostrożności podczas cofania
 6. Nie używane wózków do przewożenia i przenoszenia osób na widłach
 7. Nie przekraczanie dopuszczalnego udźwigu
 8. Zachowanie ostrożności w obszarze pracy wózka
 9. W czasie jazdy opuszczenie wideł możliwie nisko
 10. Jazda z ładunkiem skierowanym w górę zniesienia
 11. Sprawdzenie wytrzymałości i sposobu zabezpieczenia rampy i pojazdu
 12. Po zakończeniu pracy ważne jest, aby zaciągnąć hamulec, opuścić widły i zabrać kluczyki (kartę)

Bezpieczna eksploatacja wózka widłowego opracowana przez UDT w ramach akcji „Bezpieczeństwo Twój wybór”.

Już 16 listopada w Białymstoku odbędzie się bezpłatna konferencja Urzędu Dozoru Technicznego „Bezpieczeństwo Techniczne – zmiany dla rozwoju”. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada.

Program:

­             -Otwarcie spotkania: władze uczelni oraz kierownictwo UDT 

­             -Prezentacja Politechniki Białostockiej

­             -Kierunki rozwoju Urzędu Dozoru Technicznego

­             -Nowoczesne metody badawcze realizowane przez UDT

­             -Usługi mobilnego laboratorium

­             -Wytyczne dotyczące udzielania wsparcia podmiotom przez UDT

­             -Prezentacja portalu e-UDT

­             -Pytania, wyjaśnienia i dyskusja

UDT zaprasza:

­             -kadrę zarządzającą, specjalistów technicznych, osoby odpowiedzialne za BHP,

­            - wytwórców, projektantów i eksploatujących urządzenia techniczne,

­            - wszystkich użytkowników urządzeń technicznych,

­           -  osoby zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego

­            - studentów.

Informacje i zgłoszenia:

­             -Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 09.11.2018 r.

­             -tel. 85 664 48 30; e-mail: anna.gajdowska@udt.gov.pl.

­            -Informacja o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl

            (zakładka Szkolenia).

Szkolenie jednodniowe w godzinach: 9-13. Organizatorem jest Urząd Dozoru Technicznego

Oddział w Warszawie, Biuro w Białymstoku Politechnika Białostocka.

Jak bezpiecznie eksploatować urządzenia transportu bliskiego na placu budowy? Analizy statystyk zdarzeń z udziałem urządzeń transportu bliskiego pokazują, że większość wypadków jest wynikiem błędów ludzkich. Jak zatem radzić sobie z zagrożeniem?

Urząd Dozoru Technicznego zwraca uwagę na konieczność ciągłego pogłębiania wiedzy oraz zwiększania świadomości osób uczestniczących we wszystkich działaniach prowadzonych w sektorze budowlanym. Jak podkreślają eksperci UDT ważne jest wczesne identyfikowanie zagrożeń występujących na terenach budów. Następnym krokiem jest wdrażania stosownych działań, które wyeliminują sytuacje potencjalnie wypadkowe lub ograniczą ryzyko ich wystąpienia do akceptowalnego minimum.

Czy można zatem ograniczyć do minimum wypadki? UDT zapewnia, że ciągłe  przestrzeganie zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego oraz przepisów BHP pomoże zlikwidować wypadki na terenach budów.

Przepisy dozoru technicznego regulują wymagania dotyczące urządzeń transportu bliskiego w zakresie ich eksploatacji. Jednym z najważniejszych wymagań to możliwość używania urządzenia tylko i wyłącznie po uzyskaniu decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Decyzja musi być wydana przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Wymaganie to nie dotyczy urządzeń objętych dozorem uproszczonym, jednakże takich na placach budów nie spotyka się zbyt wiele.

Kolejną ważną kwestią jest konieczność opracowania planu BiOZ na etapie przygotowania inwestycji. Plan taki przygotowuje kierownik budowy. Plan określa zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na terenie budowy. Z planem tym koniecznie muszą zapoznać się wszystkie osoby wykonujące jakiekolwiek prace na terenie budowy.

Na placach budów spotykamy przeróżne urządzenia transportu bliskiego. Należą do nich m.in.: żurawie, wózki jezdniowe, podesty ruchome, dźwigniki hakowe i bramowe, wyciągi towarowe, wszelkiego rodzaju wciągniki, dźwigi budowlane.

Bezpieczne środowisko produkcyjne to nie tylko dbałość o parametry techniczne. Dziś to przede wszystkim cyberbezpieczeństwo.

Cyberbezpieczeństwo to temat coraz częściej poruszany i dyskutowany. A jak sytuacja wygląda w sektorze przemysłowym? Kilkanaście lat temu, kiedy inżynierowie budowali instalacje, a projektanci je kreowali – nikt z nich nie brał pod uwagę ataków terrorystycznych w sieci. To jest wyzwaniem dla Urzędu Dozoru Technicznego, jak również stanowi okazję do wdrażania wciąż nowych rozwiązań zapobiegających atakom w sieci.

Rola UDT w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest bardzo szeroka. Obecnie istnieje potrzeba stworzenia na poziomie krajowym centrów monitorowania incydentów i szybkiego reagowania na próby cyberataku i jego   ewentualne  konsekwencje. UDT ma na tym polu spore możliwości działania i wykorzystania ich do pełnienia roli nadzorcy nad bezpieczeństwem w tym obszarze.

UDT oferuje usługi dla sektora przemysłowego, które obejmują:

-przeprowadzanie  analizy  przedsiębiorstwa  i  jego  zasobów  pod  kątem  przygotowania  do potencjalnego cyberataku,

- sformułowanie rekomendacji dla przedsiębiorstwa,

- analizę podatności elementów instalacji,

- rekomendację i zmiany w strukturze systemów IT i ICS,

- tworzenie systemów klasy SIEM (Security Information and Event Management),

- testy penetracyjne.

Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych, w szczególności związanych z procesami produkcyjnymi jest dziś wręcz wymagane. Skutki tego zaniedbania w tym obszarze mogą być nieobliczalne, zwłaszcza w obszarze mogącym mieć poważne konsekwencje społeczne, w obszarze produkcyjnym, teleinformatycznym czy związanym z dystrybucją energii.

Z dniem 10 sierpnia 2018 r. ulegają zmianie przepisy BHP dotyczące wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Dziś, czyli 10.08 wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 47).

Jak informuje Urząd Dozoru Technicznego, w związku z powyższym, imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 z późn. zm.):

- wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

 - wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

 - wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

W dniach 20-21 września Urząd Dozoru Technicznego zaprasza na płatną konferencję pt. „Innowacyjność w dozorze technicznym. Wyzwania i szanse dla polskiego dozoru oraz przedsiębiorców”.

Podczas konferencji będą omawiane takie zagadnienia, jak:

- nowe metody prowadzenia inspekcji - praktyczne zastosowanie dronów i robotów przy realizacji badań technicznych,

- wykorzystanie innowacyjnych metod badawczych w zakresie eksploatacji i oceny stanu technicznego urządzeń oraz wyrobów konstrukcyjnych,

- elektromobilność jako nowa gałąź przemysłu i jeden z kluczowych elementów transformacji energetycznej,

- czynniki społeczne i ekonomiczne oraz inne aspekty jako forma zachęty do inwestowania w elektromobilność.

UDT zaprasza przedstawicieli grupy energetycznej oraz branż w współpracujących, przedstawicieli samorządów oraz spółek transportu publicznego, producentów i pośredników handlu pojazdami elektrycznymi oraz sieci infrastruktury ładowania, uczelnie i środowiska naukowe

20-21 września 2018 r., Hotel Czarny Potok Resort SPA & Conference, ul. Czarny Potok 65, 33-380 Krynica-Zdrój.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na stronie https://udt.gov.pl oraz TUTAJ.

Elektryczne pojazdy i maszyny coraz mocniej wkraczają do naszej rzeczywistości. Czy są bardziej bezpieczne od tradycyjnych?

Wbrew wszelkim pozorom elektormobilność to nie tylko nowe możliwości i ciekawe doświadczenia, ale także nowe zagrożenia, które stoją jeszcze pod znakiem zapytania. Obecnie poważnym jest zagrożenie porażenia prądem w punktach ładowania urządzeń. Punkty ładowania są urządzeniami o dużych mocach, do których dostęp mają jedynie osoby uprawnione. Punkty te obsługiwane przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień do ich obsługi i niedysponujące wiedzą, która pozwala na określenie ich stanu technicznego stają się poważnym zagrożeniem dla otoczenia.

Z tego względu punkty ładowania autobusów oraz stacje gazu ziemnego będą podlegać badaniom UDT w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (2014/94/UE).

Stacje i punkty ładowania zostaną przebadane przez Inspektorów UDT, zanim zostaną dopuszczone do eksploatacji. W Polsce trwają prace, których celem jest ograniczenie rozprzestrzenianie się na punktów ładowania o wątpliwych zabezpieczeniach i konstrukcji, jednocześnie pozostanie otwarta furtka dla wszystkich rozwiązań innowacyjnych.

UDT-CERT oferuje nowy pakiet usług, umożliwiających przedsiębiorstwom zdiagnozowanie aktualnego stanu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, jak również podjęcie działań mających na celu uzyskanie realnej poprawy w jej zakresie.

UDT-CERT wychodzi w ten sposób naprzeciw nowym trendom UE. Efektywność energetyczna jest podstawą nowego, energooszczędnego modelu gospodarki krajów UE i jednym z elementów strategii Europa 2020. Działania mające na celu jej poprawę, jak również zmniejszenie zużycia energii, wskazane są w wybranych regulacjach prawnych, m.in. w Dyrektywie dotyczącej efektywności energetycznej (EED/2012/27/UE) – poinformował Urząd Dozoru Technicznego.

UDT-CERT w ramach tych działań wykonuje takie usługi, jak:

- Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

 - Certyfikacja systemu zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001

 - Audyty energetyczne budynków

 - Audyty oświetlenia

 - Audyty źródeł ciepła

 - Audyty sieci cieplnej

 - Badania termowizyjne

 - Charakterystyki energetyczne

- Opracowanie koncepcji technicznych

 - Analizy możliwości zastosowania rozwiązań technicznych.

Badanie rurociągów metodą Guide Waves to propozycja dla przedsiębiorców realizowana przez Urząd Dozoru Technicznego.

Guide Waves to unikalna metoda pod względem możliwości jej wykorzystania do badań rurociągów w przepustach pod ziemią, w miejscach niedostępnych. Jej zastosowanie wymaga dobrego przygotowania, na przykład ze względu na fakt, że dla różnych średnic rurociągów stosuje się pierścienie z głowicami pomiarowymi o różnych średnicach. To po stronie UDT leży ocena, czy badanie zakończy się powodzeniem. - Taka ocena wymaga wstępnych ustaleń z przedsiębiorcą, znającym szczegóły budowy i umiejscowienia rurociągu – informuje UDT. Prawidłowe określenie możliwość tej metody to zadowolenie przedsiębiorcy z efektów. UDT rekomenduję tę metodę jako wartą wypróbowania.

Metoda ta może być stosowana dla odcinków rurociągu spełniających pewne warunki. -  Przede wszystkim należy unikać sytuacji, gdy powłoka ochronna, bądź warstwa ziemi która przylega do rurociągu silnie wytłumia falę biegnącą wzdłuż rurociągu. To zjawisko ma miejsce w przypadku wilgotnej, zbitej ziemi, izolacji przejmującej i tłumiącej drgania – fachowo mówimy o dopasowaniu tzw. impedancji akustycznej dla fali, przez co fala jest kierowana częściowo z rurociągu do otaczającego środowiska. Wytracona, rozproszona energia akustyczna powoduje, że fala bieżąca jest silnie tłumiona, a więc fala powracająca ma zbyt małą amplitudę aby „pokonać” poziom szumów –Kolejnym problemem są przeszkody w postaci kołnierzy czy kolan spawanych do rurociągu. W przypadku kołnierzy fala jest praktycznie w całości odbijana od kołnierza. Jeśli mamy do czynienia z kolanami, jest pewna szansa na zbadanie stanu technicznego rurociągu poza pierwszym połączeniem spawanym. Badania poprzez warstwę farby są możliwe w przypadkach, kiedy nie nakładano zbyt wielu warstw farby i nałożona farba nie ulega rozwarstwieniu - informuje w swoim raporcie UDT.

2

Nagrody w rankingu Lider Bezpieczeństwa Technicznego zostały rozdane! Uroczysta gala wręczenia tytułów odbyła się 23 maja.

Głównym celem rankingu jest popularyzowanie działalności na rzecz bezpieczeństwa urządzeń technicznych poprzez wyróżnienie tych firm i instytucji, które wykazują szczególną dbałość o bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, środowisko i bezpieczeństwo ludzi, w obszarze związanym z urządzeniami i systemami technicznymi – poinformował Urząd Dozoru Technicznego.

Do rankingu przystąpiło ponad 140 firm i instytucji. Tytuł Lidera Bezpieczeństwa Technicznego 2017 został przyznany w każdej z trzech kategorii:

 Kategoria I: „Przedsiębiorstwo”

 Kategoria II: „Instytucje i stowarzyszenia”

 Kategorii III: „Jednostki badawczo – rozwojowe oraz szkoły wyższe”.

Liderami Bezpieczeństwa Technicznego 2017 zostali:

w Kategorii I „Przedsiębiorstwo”: PERN S.A.

 w Kategorii II „Instytucja/stowarzyszenie”: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

 w Kategorii III „Jednostka badawczo-rozwojowa/szkoła wyższa”: Politechnika Warszawska.

Dziś Dzień Dziecka. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie o bezpieczeństwie naszych pociech wszędzie tam, gdzie występują różnego rodzaju zagrożenia.

Być może część z Was zna animację Urzędu Dozoru Technicznego o poprawnym zachowywaniu się w windach, na schodach ruchomych oraz w wesołym miasteczku. Jeśli nie, obejrzyjcie koniecznie wraz dziećmi.

UDT w sposób lekki i ciekawy przedstawia zasady bezpieczeństwa w różnych miejscach publicznych, gdzie znajdują się różnego typu maszyny i urządzenia. Warto zwracać uwagę na naklejki UDT w miejscach publicznych – gwarantują one bezpieczeństwo maszyn i urządzeń użytkowanych przez z nas na co dzień.

Obejrzyj film UDT.

Czy jesteśmy coraz bardziej bezpieczni wśród licznych maszyn i urządzeń, które towarzyszą nam w codziennym życiu? Czy rozwój technologii jest w stanie ciągle podnosić poziom bezpieczeństwa?

Dźwigi osobowe i towarowe, żurawie, suwnice, podesty ruchome, wózki jezdniowe, schody i chodniki ruchome, zbiorniki, rurociągi, kotły – to maszyny i urządzenia, które towarzyszą nam wszystkim w codziennym życiu. Piecze nad ich bezpiecznym użytkowaniem sprawuje Urząd Dozoru Technicznego.

Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii maszyn i urządzeń potrzeba bezpieczeństwa związana z ich użytkowaniem ciągle wzrasta.

W ramach UDT działa jednostka UDT CERT, która rocznie wystawia 20 tys. certyfikatów.Eksperci UDT świadczą usługi w ramach zgodności w oparciu o przepisy ASME, AD Merblatter, CODAP – w Polsce i w innych krajach świata. Dzięki szkoleniom organizowanym w ramach Akademii UDT ich uczestnicy mogą zdobyć aktualną wiedzę z zakresu dozoru technicznego, norm i przepisów.

UDT dysponuje także nowoczesnym zapleczem badawczo-rozwojowym, tzw. Centralne Laboratorium Dozoru Techniczego, które wykonuje badania w swoich laboratoriach, jak również w miejscu zainstalowania urządzeń.

Ponadto, UDT wciąż wdraża innowacyjne usługi oparte o metody oceny ryzyka: PHA, HAZOP, FMEA. Usługi te pozwalają bezpiecznie wprowadzać i wykorzystywać nowe technologie w przemyśle oraz ograniczać ryzyko awarii i koszty związane z eksploatacją urządzeń i instalacji.

UDT wciąż unowocześnia inspekcję. Metoda oparta na ocenie ryzyka RBI umożliwia redukcję kosztów związana z przestojami instalacji czy obiektów. UDT testuje także wykorzystanie dronów do badania stanu technicznego urządzeń technicznych takich, jak zbiorniki ciśnieniowe, instalacje, rurociągi przemysłowe, żurawie wieżowe.

UDT korzysta z innowacyjnych metod badawczych, które oparte są o zmianę pola magnetycznego: SLOFEC, badanie impulsywnymi prądami wirowymi umożliwiają badanie urządzeń przez izolację. Natomiast zastosowanie metody Guided Waves oferuje możliwość przeprowadzenia badań rurociągu zarówno w niedostępnej przestrzeni, jak również pod powierzchnią ziemi.

UDT należy do Europejskiego Stowarzyszenia Jednostek Inspekcyjnych i Cetryfikacyjnych (CEOC).

UDT wspiera także przedsiębiorców, współpracując przy największych i kluczowych przedsięwzięciach gospodarczych.

Pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego znajduje się blisko 1 300 000 urządzeń.

W dniach 24-5 maja odbędzie się dwudniowe szkolenie pt. „Wybrane zagadnienia z zakresu wytwarzania, napraw, modernizacji i eksploatacji urządzeń transportu bliskiego” organizowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie jest płatne. Obejmuje 12 godzin szkoleniowych.

Decyduje kolejność zgłoszeń, można się zapisywać do 11 maja: e-mail:  anna.parol@udt.gov.pl
Szkolenie odbędzie się w  SANDRA SPA w Pogorzelicy.

Podczas konferencji zaprezentowane będą następujące zagadnienia:

    -Wyjaśnienia, interpretacje, rekomendacje w zakresie urządzeń transportu bliskiego podlegających pod dozór techniczny

   -Urządzenia związane z eksploatacją elektrowni wiatrowych

   -Wymagania związane z akceptacją zaniżonych stref bezpieczeństwa przez jednostkę   inspekcyjną

  - Norma PN-EN 81-20, PN-EN 81-50 - problemy stosowania w praktyce

  - Falowniki stosowane w budowie dźwigów. Sposoby konfiguracji

  -Bocznikowanie drzwi kabinowych i szybowych. Wykrywanie mostków zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 81-20 na przykładzie sterowania firmy STAR-LIFT

  -Zastosowanie nowego typu wyzwalacza w chwytaczu jednokierunkowym typu ECHMJ

  -Dźwigi bez stref bezpieczeństwa

  -Wpływ szkoleń w zakładach na poziom bezpieczeństwa pracowników podczas obsługi i konserwacji UTB

   -Bezpieczeństwo maszyn. Zasadnicze wymagania oraz nadzór rynku

   -Schody ruchome, tendencje rozwoju produktu na przykładzie nowego modelu Schindler 9300

   -Wymagania podczas bezpiecznej konserwacji schodów i chodników ruchomych

   -Resurs urządzeń transportu bliskiego - wybrane aspekty

   -Digitalizacja w branży dźwigowej - inteligentne podzespoły

   -Koncepcja uwalniania awaryjnego w dźwigach na przykładzie napędów firmy Ziehl-Abegg

UDT zaprasza przedstawicieli firm i osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa w branży dźwigowej. Więcej informacji: Anna Parol, tel. 91 48 06 412, kom. 883 375 929,  anna.parol@udt.gov.pl.

Cena szkolenia: 1100 zł+ 23% VATod uczestnika.

Formularz zgłoszeniowy

Strona 1 z 2

Stowarzyszenie

 • Stowarzyszenie operatorów maszyn roboczych operator
  Stowarzyszenie operatorów maszyn roboczych operator         Szanowni Państwo,   powołane w 2014 roku Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych OPERATOR realizuje cele polegające na promocji i dbaniu o wizerunek operatora, promowaniu zawodu, integracji środowiska operatorów, ośrodków szkolenia oraz producentów i dystrybutorów maszyn roboczych. Stowarzyszenie obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Bieżące informacje na temat stowarzyszenia…

Najbliższe wydarzenie

 •   Maszyny znanej marki będą sprzedawane w Serbii. Kontrakt z West Balkans Machinery został podpisany w styczniu - obejmuje pełną gamę koparek mini, średnich i dużych, a także wywrotek sztywnoramowych, ładowarek kołowych ZW oraz żurawi gąsienicowych Sumitomo.   West Balkans Machinery specjalizuje się w zapewnianiu maszyn dla górnictwa, do kamieniołomów…
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL